mező szűrése feltétellel: tétel-címkék szelektálása
2018-07-18    Excel 2016
A pivot tábla mezőjének tételei, forrás-oszlopának egyedi adatai. A felhasználó meghatározhatja azoknak a tételeknek a körét, ame­lye­ket sze­re­pel­tet­ni akar az elemzésben. A tételek szelektálása, vagy másként fogalmazva, a mező szűrése, történhet manuálisan, a tétel-lis­tá­ból vá­laszt­va, vagy automatikusan a felhasználó által megadott feltételek alapján. A feltétellel való szűrés csak a pivot tábla cso­por­to­sí­tó me­ző­i­nél alkalmazható, magyarul csak a SOROK vagy az OSZLOPOK területen álló mezőknél.
    Először a fogalmak tisztázásával kell kezdenünk. A tételek feltétellel történő szelektálása történhet a tétel-címkék vagy a tétel-vég­össze­gek alapján. Másként fogalmazva, a feltétel vonatkozhat a mező címkéire vagy a végösszegeire. A feltételt a felhasználó dek­la­rál­ja, míg tel­jes­ü­lé­sét a program ellenőrzi: csak azt a tételt veszi számításba, amelynek címkéje illetve végösszege megfelel a feltételnek. Eb­ben a cikk­ben a tétel-címkék feltétellel való szűrését tekintjük át az Excel 2016-os verziójában.
    A feltétel relációból és viszonyítási alapból áll. Szöveg adattípusú címkék esetén a reláció lehet egyenlő, nem egyenlő, kezdete, nem kez­de­te, vége, nem vége, tartalmazza és nem tartalmazza. A viszonyítási alap szövegre vonatkozó feltétel esetén egy karakterlánc, amely jo­ker ka­rak­te­re­ket (?, *) is tartalmazhat. Szám adattípusú címkék esetén a reláció lehet kisebb, kisebb egyenlő, nagyobb, nagyobb egyen­lő, tar­to­mány­ban, tartományon kívül és a szövegekhez használt relációk. A viszonyítási alap számokra vonatkozó feltétel esetében egy szám.
pivot tábla, relációk a szűrő-feltételben
A műveleteket a lekötések nevű adatbázis-táblázat alapján létrehozott pivot táblában hajtjuk végre. A táblázat oszlopai a következők. Név: a számla-tulajdonos neve (szöveg). Számla: a számla nyolc számjegyű azonosítója (szöveg). Hónapok: a lekötés időtartama hó­na­pok­ban (szám). Lekötés: a zárolás időpontja (dátum). Pénz: a lekötött összeg (szám, pénzként formázva).
pivot tábla, szűrés feltétellel, példa
A feltétel deklarálása a program eszközeivel történik. Először a szöveg adattípusú tétel-címkék szelektálását tekintsük át! Helyezzük a név mezőt a pivot tábla SOROK területére, majd a mezőnév menüjében nyissuk meg a Feliratszűrők parancslistát!
pivot tábla, feliratszűrők
Ami nem más, mint a relációk felsorolása. Minket most, csak a szöveghez alkalmazható relációk érdekelnek. A relációra kattintva a kép al­ján álló pa­nel jelenik meg. Ha a mezőnév menüjében mellényúltunk, akkor a panel bal oldalán álló listában módosíthatjuk a vá­lasz­tá­sun­kat. Ter­mé­sze­te­sen, ebben a listában is csak a szövegekhez alkalmazható relációt választhatunk! A viszonyítási karakterláncot a jobb ol­da­li me­ző­be kell begépelnünk, amiben joker karakterek is szerepelhetnek.
    Vegyük sorra, az egyes relációk jelentését a viszonyítási alap ismeretében. Akkor fog szerepelni a tétel a pivot táblában, ha: [egyen­lő] cím­ké­je azonos a viszonyítási alappal, [nem egyenlő] címkéje eltér a viszonyítási alaptól, [kezdete] címkéjének első karakterei a­zo­no­sak a vi­szo­nyí­tá­si alappal, [kezdete nem] címkéjének első karakterei eltérnek a viszonyítási alaptól, [vége] címkéjének utolsó ka­rak­te­rei a­zo­no­sak a viszonyítási alappal, [vége nem] címkéjének utolsó karakterei különböznek a viszonyítási alaptól, [tartalmazza] cím­ké­jé­ben sze­re­pel a vi­szo­nyí­tá­si alap, [nem tartalmazza], címkéjében nem szerepel a viszonyítási alap.
    A mező eredeti állapotát a mezőnév menüjének Szűrő törlése (hely: <mezőnév>) vagy a relációk listájának Szűrő törlése parancsával ál­lít­hat­juk helyre.
    Módosítsuk pivot táblánk szerkezetét: a név helyett most a számla mező szerepeljen a SOROK területen! A mező szűrő-feltételének meg­a­dá­sa­kor ismét csak a szövegekhez használható relációk között választhatunk, mert a számlaszámokat ugyan számok alkotják, de az adat­bá­zis-táblázatban szövegként vannak tárolva! A program nem figyelmeztet a helytelenül alkalmazott relációra, hanem „vég­re­hajt­ja” a szű­rést, amelynek eredményeként a mező összes tétele eltűnik a pivot táblából.
    Most vizsgáljuk meg a számokat tartalmazó mező feltételen alapuló szűrését! Cseréljük le a számla mezőt a hónapok mezőre. A me­ző hat tétele a következő: 6, 12, 18, 24, 30, 36. Vizsgáljunk meg néhány „szöveges” relációt.
pivot tábla, szöveges relációk számokra alkalmazva
A „szöveges” relációk nem okoztak meglepetést, de a program eszközeinek többszöri használata során feltűnik néhány furcsaság: a Fe­li­rat­szű­rők menüpont és a Feliratszűrő (<mezőnév>) parancstábla listája eltérő elnevezéseket tartalmaz és a relációk sorrendje sem azo­nos a két listában.
pivot tábla, feliratszűrők, eltérő elnevezések
A tartományban és a tartományon kívül relációk négy elnevezése közül három félrevezető: két érték között, a következők között van és nincs a következők között. Ezért tisztázzuk a két fogalmat! A tartományban reláció két viszonyítási alap megadását „kéri”, ebben a sor­rend­ben: az intervallum kezdő- és végértékét. Minden olyan tétel részt vesz majd a statisztikai elemzésben, amelynek címke-száma a tar­to­mány eleme, a határértékeket is beleértve. A tartományon kívül reláció alkalmazásakor a deklarált intervallum elemeit kívánjuk ki­zár­ni a szá­mí­tás­ból. Ebben az esetben is a tartomány kezdő- és végértékét kell megadnunk, ebben a sorrendben. Minden olyan tétel részt vesz majd a statisztikai elemzésben, amelynek címke-száma nem az intervallum eleme, a határértékeket is beleértve. Ha a kez­dő- és a vég­ér­ték megadásának sorrendjét felcseréljük, akkor egyetlen tételt sem kapunk (tartományban) vagy egyetlen tétel sem kerül sze­lek­tá­lás­ra (tar­to­má­nyon kívül).
pivot tábla, tartományban és tartományon kívül relációk
A további „számos” relációk értelmezése nem okozhat gondot, térjünk át inkább a dátum címkéjű tételek feltételen alapuló szűrésére. Cse­rél­jük a SOROK területen a hónapok mezőt a lekötés mezőre. Hogyan befolyásolja az automatikus csoportosítás a csoportosított mező szű­ré­sét?
pivot tábla, automatikus csoportosítás és szűrés viszonya
Az első szembeötlő változás: a program a címke-szűrő menüpontot a Dátumszűrők névre cserélte és mind a csoportosító, mind a cso­por­to­sí­tott mező menüjében is elhelyezte. A csoportosító mezőhöz beállított feltétel nem csak a saját, de a többi csoportosító mező és a cso­por­to­sí­tott mező tételeit is szelektálja, ezért témánk szempontjából nincs rájuk szükségünk. Csoportbontással távolítsuk el őket a pivot táb­lá­ból!
    A Dátumszűrők lista elemei relációk és feltételek. Először tekintsük át a rendelkezésünkre álló relációkat, amelyet az Egyéni szűrő… uta­sí­tás­sal megjeleníthető parancstáblán találunk meg. Dátum adattípusú tételek esetén a viszonyítási alap természetesen dátum.
pivot tábla, dátumszűrők
A parancstábla két mezője a reláció és a viszonyítási alap bevitelére szolgál. Az időszakra vonatkozó két reláció (a következők között van, nincs a következők között) természetesen két dátum megadását igényli, első nap utolsó nap sorrendben.
    A viszonyítási alap begépelésénél ügyeljünk az előírt formátumra: egy-, két- vagy négy számjegyes évszám, elválasztó karakter, hó­nap­szám vezető nulla nélkül, elválasztó karakter, napszám vezető nulla nélkül. Az elválasztó karakter lehet pont (.), kötőjel (-), perjel (/). Az egy- vagy két-számjegyes évszám értelmezése, a szokásos magyar vezérlőpult beállítások mellett a következő. [1] Harminctól ki­lenc­ven­ki­len­cig (30-99) a határértékeket is beleértve: 1900-as évek. Például: 38/8/8 értelmezése ezerkilencszázharmincnyolc au­gusz­tus nyolc. [2] Nullától hu­szon­ki­len­cig (0-29), a határértékeket is beleértve: 2000-es évek. Például: 8/8/8 értelmezése kétezernyolc augusztus nyolc.
    A viszonyítási alapot a panel naptárával, kattintással is bevihetjük. A naptárban a hónapokat a címsorban álló két háromszöggel, az é­ve­ket a Ctrl+PageUp és Ctrl+PageDown billentyűparanccsal válthatjuk. Ezután már tanulmányozhatjuk a relációkat a viszonyítási alap is­me­re­té­ben.
pivot tábla, dátum-relációk
A deklarált feltétel kiértékelésekor a program nem veszi figyelembe a dátumot és időpontot is tartalmazó tétel-címkék időrészét, ha a Dá­tum­szű­rő panel Egész napok jelölőnégyzetét kipipáltuk. A következő kép egy ilyen mező szűrését mutatja.
pivot tábla, dátum-relációk
A relációk teljes kínálatát tehát a Dátumszűrők, Egyéni szűrő… utasítással megjeleníthető parancstáblán találjuk, de néhány reláció egy­sze­rűb­ben is elérhető a Dátumszűrők menüpontban (természetesen, egy kivételével, más néven): egyenlő (Egyenlő…), korábbi, mint (Előt­te…), későbbi, mint (Utána…), a következők között van (Két érték között…).
    A Dátumszűrők lista további elemei nem szerkeszthető feltételek, amelyek egy dátumegység- vagy egy időszak dátumait határozzák meg. Viszonyítási alapjuk az aktuális dátum.
pivot tábla, beépített feltételek
A Dátumszűrők, Minden dátum adott időszakon belül listában további, nem szerkeszthető, feltételeket találunk: a négy negyedév- és a ti­zen­két hónap dátumait meghatározó kritériumokat. Ezek a feltételek nem tartalmaznak az évszámra vonatkozó korlátozást, tehát min­den év adott negyedévének, vagy adott hónapjainak dátumait választják ki.
    Az alkalmazott beépített feltételt közvetlenül, a szűrt állapot törlése nélkül, válthatjuk egy másik beépített feltétellel. Ha a szelektált me­zőt el­tá­vo­lít­juk a pivot táblából, akkor a program menti szűrt állapotot, amit a segédablakban tölcsérrel jelez. A mező ismételt fel­hasz­ná­lá­sa­kor a szűrt állapotnak megfelelő tételek vesznek csak részt az elemzésben.
    Kedves kis Pajtások! Biztos elfáradtatok már, ezért a végösszegek szerinti szűrést már csak egy másik alkalommal mesélem el nek­tek. A fogmosást ne felejtsétek el lefekvés előtt kis Pajtások!
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com