mezőhalmozás - fogalmak
2018-02-24
Jobb híján, mezőhalmozásnak nevezem, azt az állapotot, amikor a pivot tábla egy meghatározott területén egynél több mező áll. Ahogy azt már a pivot tábla - fogalmak című cikkben részletesen ismertettem, az elemző-tábla mezői csoportosító, statisztikai és szűrő funk­ci­ót látnak el. Elhelyezkedésük egyszerűsített ábrája a pivot tábla sémája.
a pivot tábla sámája
Sor illetve oszlop mezőnek nevezzük, azt a csoportosító mezőt, amelynek tételei a pivot tábla sorait illetve oszlopait határozzák meg. A pi­vot tábla, a sor- és az oszlop mező tételei alapján, alakítja ki a statisztikai mező csoportjait. A csoportok, újabb sor és oszlop mezők dek­larálásával, kisebb statisztikai egységekre bonthatók. Az azonos pivot tábla területen álló mezők rangsort alkot­nak. Az első sor me­ző min­den tétele tartalmazza a második sor mező összes tételét. A második sor mező minden tétele tartal­mazza a harmadik sor mező összes té­te­lét. És így tovább.
    A halmozott sor- illetve oszlop mezők tulajdonságait egy alakzatokat tartalmazó táblázat elemzésén keresztül mutatom be. A mo­dell osz­lo­pa­i tartalmazzák az alakzat sorszámát, formáját, színét, nagyságát, anyagát és darabszámát.
pivot tábla, a tételek a mező forrásának egyedi értékei
Pivot táblával összesíteni szeretném az alakzatok darabszámát forma és szín szerinti bontásban. Az elemző táblában megjeleníte­ni szán­dé­ko­zom az egyes színek, nagyság és anyag szerinti összetételt is. Tehát négy csoportosító mezőt fogok alkalmazni: a for­mát és a színt, utóbbit a nagysággal és az anyaggal egy hierarchiában. Másként fogalmazva a szín, a nagyság és az anyag me­zőket, ebben a sor­rend­ben, azonos pivot tábla területre fogom helyezni.
pivot tábla a tételek egymásba ágyazása, vízszintes elrendezés
Halmozott sor mező esetén a mezőket balról jobbra haladva sorszámozzuk. A képen látható pivot tábla első sormezője a szín, máso­dik sor­me­ző­je a nagyság, harmadik sormezője az anyag. Két sor mező esetén külső és belső sor mezőkről beszélünk, ismét balról jobb­ra ha­lad­va. Az alakzatok összesítését, a fenti bontásban, egy másik pivot tábla elrendezésben is elvégezhetjük.
pivot tábla a tételek egymásba ágyazása, függőleges elrendezés
Igen, igen! Jó a megfigyelés! Mezőhalmozás a pivot tábla oszlop mezők területén. Az oszlop mezőket felülről lefelé haladva sor­számoz­zuk. A pivot tábla elrendezésének és formázásának az áttekinthetőséget kell szolgálnia. Az elemzés célja a statisztikai adatok vizs­gá­la­ta… Ki­nek van kedve egy ronda és zavaros szerkezetű táblázatot nézegetni?!
    A statisztikai vizsgálat eredményének táblázatos megjelenítése lehetőséget biztosít több statisztikai mező deklarálására is, sőt annak sincs akadálya, hogy egyetlen mezőt több statisztikai függvénnyel elemezzünk. A statisztikai mező halmozása azonban módosítja a pi­vot tábla szer­ke­ze­tét. Minden csoporthoz több, a statisztikai mezők számával azonos számú, eredmény fog tartozni, amelyeket címkéz­nünk kell: ez itt az összeg, ez meg itt az átlag. A címkék, a felhasználó döntésétől függően, a pivot tábla sor, vagy oszlop mezők te­rü­le­té­re ke­rül­hetnek.
    Visszatérve modellünkhöz, állapítsuk meg pivot táblával a tételszámot és a darabszámok összegét, szín és nagyság szerinti bontás­ban. Másként fogalmazva, határozzuk meg az alakzat AZ darabszámát és a darab mező összegét szín és nagyság szerint csoporto­sít­va. A sta­tisz­ti­kai mezők címkéi a sor mezők területén álljanak.
pivot tábla, mezők sorrendje oszlop vagy sorterületen
A kép tanúsága szerint a statisztikai mezők címkéi a sor illetve az oszlop mező tételeivel azonos módon jelennek meg. Tehát nem csak a tartalmazó pivot tábla területet, de a címkék hierarchia pozícióját is szabályozni tudjuk.
    Az elmondottak után, már nem okozhat meglepetést az a tény, hogy a pivot tábla belső és külső szűrő mezői is halmozhatók, de a több szűrő mező deklarációja a pivot tábla szerkezetére nincs befolyással.
    Miután már ismerjük a pivot tábla elemeit és felépítését hozzáfoghatunk egy valóságos elemzés elkészítéséhez, amelynek lépéseit a készítsünk pivot táblát című cikkben ismertetem.
ismertető letöltése pdf-ben munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com