dátum és időkezelés, alapok
2020-12-21    Excel 2019
Talán nem kockáztatunk sokat, ha kijelentjük az összeadás a leggyakoribb matematikai művelet. És ezt az állítást az Excel számtalan sum­má­zó eszköze is erősíti. Ezért gondoltam, hogy a téma megér egy misét, sőt még akár hármat is. Az első cikkben azokat a szol­gál­ta­tá­so­kat veszem számba, amelyek nem járnak képlet-szerkesztéssel és használatuk nem igényel különösebb felkészültséget.
    Itt van például az Automatikus statisztika modul, amit még el sem kell indítanunk, mert folyamatosan működik. Legfeljebb csak akkor nem, ha valaki leállította az állapotsor helyi menüjében.
az automatikus statisztikai modul vezérlője
A munkalapon kijelölt cellák és tartományok számait a modul automatikusan összeadja és az eredményt az állapotsorban írja ki „Összeg:<szóköz><számok>” formában. Ezres csoportosítás nincs, az már nem fért bele a költségvetésbe. A kijelölések számának, vagy másként fogalmazva a modul számítási kapacitásának, csak a számítógép teljesítménye szab határt.
az összeg megjelenítése az állapotsorban
A számok kijelölésében segítségül hívhatjuk a Szelektív kijelölés szolgáltatást a Kezdőlap, Szerkesztés, Keresés és kijelölés, Irányított ki­je­lö­lés… paranccsal vagy az F5 billentyűvel megjelenített Ugrás panelről az Irányított… vezérlővel.
a szelektív kijelölés indítása az Ugrás panelről
A Szelektív kijelölés modul vagy a teljes munkalapot vagy a kijelölt területeket vizsgálja. Ha az Állandók vezérlőt választjuk, akkor a kons­tans számok, ha a Képletek-et, akkor a számokat eredményező képletek cellái lesznek kijelölve.
    A következő bemutatásra kerülő szolgáltatás az Automatikus statisztikai képlet, amit mindenki csak autoszum-nak hív. A népi név, amit a Microsoft is használ, félrevezető, mert ez a modul sem csak összeadásra képes… A szolgáltatást dupla kattintással kérhetjük a Kezdőlap, Szerkesztés, Szum vagy a Képletek, Függvénytár, Autoszum vezérlő szigma (Σ) betűjén.
    A modul egyszerű képletet készít a SZUM függvénnyel: =SZUM(<tartomány>). A tartományt a kijelölés, illetve kijelölés híján, az aktív cella környezetének vizsgálata alapján állapítja meg a program. Ha a parancskiadáskor nincsenek a munkalapon kijelölt cellák, akkor az aktív cel­la oszlopában, az aktív cella fölött álló cellák tartománya lesz a függvény argumentuma, az első üres , az első szöveget-, logikai ér­té­ket- vagy SZUM függvényt tartalmazó képlet cellájáig illetve az első hibaértéket tartalmazó celláig. A számot eredményező képletek, kivéve az előbb említett, egy­té­nye­zős, SZUM függvényes képletet, nem zárják le a függvény adattartományát.
az autoszum tartománya kijelölés nélkül
De ez nem mindig van így! Ha az aktív cella fölötti cella üres és a bal oldali szomszédjában szám áll, akkor a függvény argumentuma az ak­tív cella sorában, a tőle balra álló, számokat tartalmazó cellák tartománya lesz, az első üres-, az első szöveget-, logikai értéket- vagy SZUM függvényt tartalmazó képlet cellájáig illetve az első hibaértéket tartalmazó celláig.
az autoszum tartománya kijelölés nélkül
A modul használatát az összeadandó számok kijelölésével is kezdhetjük, de figyelembe kell vennünk a következőket! [1] A szolgáltatás az egy oszlopban, illetve az egy sorban álló számok összegét képzi. [2] Szám-oszlopok összeadásához a számokat, szám-sorok össze­a­dá­sá­hoz a számokat és az utolsó szám utáni üres cellát kell kijelölni. [3] Kijelölhetünk különálló, különböző méretű és különböző di­men­zi­ó­jú tartományokat is. Nézzük meg ezeket a szabályokat a gyakorlatban!
az autoszum tartomány kijelöléssel, oszlopok összegzése
Egy vállalat éves árbevételeit látjuk negyedévek és részlegek szerinti bontásban. Először a negyedéves összbevételeket képeztem. A szol­gál­ta­tás kijelöléses használatkor már csak egy kattintással kell kérnünk a képlet beszúrását. Piros pontot kap kalkuttai Rahul, mert a szám­for­má­tum átvételére is figyelt a modul programozásakor!
a gyakoriság függvény argumentumai
A második műveletben a részlegek negyedéves bevételeinek összegét képeztük. Van egy mesterfogás, amellyel egyetlen művelettel meg­kap­hat­juk a két összeget. Sőt még a teljes tartomány összegét is!
az autoszum tartománya kijelöléssel,oszlopok és sorok összegzése, főösszeggel
Nem csak a számokat tartalmazó tartományt, hanem a tartomány jobb oldali és alsó szomszédos celláit is ki kellett jelölni…
    Még adós vagyok a válasszal, hogy a számokat eredményező képletek közül, miért csak a SZUM-os képlet zárja le az összeadandó szá­mok tartományát. A rész-összegek miatt. Alakítsuk át egy kicsit az előző példánk táblázatát! Adjuk meg a részlegek (oszlopok) havi be­vé­te­le­it (sorok) is, majd adjuk össze részlegenként az azonos negyedévbe eső bevételeket! Próbáljuk ki a szolgáltatás bil­len­tyű­pa­ran­csát is: Shift+Alt+7!
részösszegek képzése autoszummal
Tehát az első negyedév SZUM-os képletei lezárják a második negyedév képleteiben a SZUM függvények adattartományait. Majd a má­so­dik negyedév SZUM-os képletei teszik ugyanezt a harmadik negyedév képleteinek adattartományaival…
    A képen egy újabb mesterfogást is megfigyelhetünk: a harmadik negyedév bevételinek összegzése előtt nem a számok tartományát, ha­nem a tartomány alatti, tehát a beszúrandó képletek sorát jelöltem ki. Ez a lehetőség nagy szám-tartományok összegzésekor jöhet jól: egy­sze­rűbb kijelölni az egysoros tartományt, mint a kismillió sorból állót.
    Miután elkészültünk a negyedévek összegzésével készítsünk éves összesítéseket is a modullal. Jelöljük ki a teljes adattartomány: B2:E17. Tehát a rész-összegek is kijelölésre kerültek. Nagyon izgulok, hogy milyen képleteket kapunk!
végösszeg képzése részösszeges táblázatban autoszummal
Jakutföldi Fegya is kap egy piros pontot, mert ezt ő programozta! Tehát az Automatikus statisztikai képlet szolgáltatás, ha rész-össze­ge­ket talál, akkor azokat adja össze és nem az oszlopban álló számokat. Gondolhatnánk. De ez nem így van. A modul nem vizsgálja a SZUM-os képlet adattartományát. Megszámlálja a képletben álló SZUM-okat, és ha csak egyet talál, akkor annak megszámlálja az ar­gu­men­tu­ma­it. Ha az is egy, akkor a képlet rész-összeget számol. Na, add csak vissza Fegya azt a piros pontot! Persze, tudom hogy ez csak szőr­szál­ha­so­ga­tás… De, azért érdekes: hogyan képzeljük mi a működést és hogyan egy programozó.
    A Gyorselemzés szolgáltatással szintén képlet-szerkesztés nélkül tudunk összeadni. A modul vezérlője automatikusan megjelenik a ki­je­lölt tartomány jobb alsó sarkánál, vagy ha mégsem, akkor jelenítsük meg mi, a Ctrl+q billentyű-paranccsal!
A Gyorselemzés modul vezérlője
Idegen számítógépen, ha nem találjuk, akkor valószínűleg kikapcsolták a Fájl, Beállítások, Általános, Felhasználói felület beállításai, Gyors­e­lem­zé­si lehetőségek megjelenítése a kijelöléshez vezérlővel. Az összeadásokat a szolgáltatás menüjének Összegek cso­port­já­ban ta­lál­juk. Navigálás nélkül elérhető a két leggyakoribb összegző utasítás: az oszlopok és a sorok összeadása.
sorok és oszlopok összegzése a Gyorselemzés modullal
A két képen a leggyakoribb összegzési művelet vezérlői, illetve a vezérlő fölé vitt egérmutató hatására megjelenített, de még nem rög­zí­tett, összegek látszódnak. A felső képen az egy oszlopban, az alsón az egy sorban álló számok összegzése volt a feladat.
    Az összeg-sorban és az összeg-oszlopban kérhetjük az összegek göngyölítését is a Futóösszeg vezérlőkkel.
sorok és oszlopok összegzése göngyölítve a Gyorselemzés modullal
A Gyorselemzés modul használata előtt mindig a számokat kell kijelölnünk. Más kijelölési módszerrel nem tudjuk az eszköz vezérlőjét meg­je­le­ní­te­ni.
    Az Automatikus statisztika és az Automatikus statisztikai képlet szolgáltatások szűrt táblázatban is használhatók. A Gyorselemzés modul nem!
A gyorselemzés modul hibája szűrt táblázat vizsgálatakor
A fenti képen látható táblázat a hét minden napját tartalmazza az egyes számmal. Szűrés után a Gyorselemzés modullal kértem az osz­lop-összeget, de láthatólag feleslegesen. Népi nevének ellentmondva, az Automatikus statisztikai képlet szolgáltatás, szűrt táb­lá­zat­hoz nem a SZUM, hanem a RÉSZÖSSZEG függvényt alkalmazza. Rejtett sorokat tartalmazó táblázatban már csak az Automatikus sta­tisz­ti­ka modult hasz­nál­hat­juk összeadásra.
Automatikus statisztika, Automatikus statisztikai képlet és a Gyorselemzés modulok használhatósága szűrt és rejtett sorokat tartalmazó táblázatban
Egy számhalmaz minden eleméhez hozzáadhatunk egy számot a Szelektív beillesztés modul használatával. A műveletet a szám vá­gó­lap­ra másolásával kezdjük, majd ezt követően ki kell jelölni a számokat és ki kell adni a Kezdőlap, Vágólap, Beillesztés, Irányított be­il­lesz­tés… parancsot.
Automatikus statisztika, Automatikus statisztikai képlet és a Gyorselemzés modulok használhatósága szűrt és rejtett sorokat tartalmazó táblázatban
A képen látható példában a Szelektív beillesztés modullal megnöveltük az emberek alapbérét a költség-térítés összegével.
    Összefoglalva a cikket, négy szolgáltatással ismerkedtünk meg: a folyamatosan működő Automatikus statisztika modullal, a népi ne­vén Autoszumnak nevezett Automatikus statisztikai képlet szolgáltatással, a Gyorselemzés modul Összegeivel és végül a Szelektív be­il­lesz­tés szolgáltatás Összeadás műveletével.
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com