pivot tábla - fogalmak
2018-02-18
A pivot tábla valójában egy elemző tábla, de hívhatjuk összesítő táblának is, sőt nem is tábla, hanem inkább táblázat. Különleges táblá­zat, mert egy másik táblázat adatainak csoportosítására és statisztikai vizsgálatára alkalmas. Segítségével megállapíthatjuk a csoportok e­le­me­i­nek összegét, szorzatát, átlagát, darabszámát, szélsőértékeit, szórását és varianciáját.
    Egy modellen mutatom be a pivot tábla működését: a lenti táblázatban, elképzelt, magyarországi szőlő-ültetvények tulajdonsá­gait rög­zí­tet­tem. A táblázatban az ültetvények azonosítóját, -borrégiójának nevét, -borvidékének nevét, a telepített szőlő fajtájá­nak nevét, bo­gyó­já­nak színét, szüretelésének idejét és az ültetvény területének hektárban megadott méretét helyeztem el.
Pivot tábla, fogalmak, példa
Az elemzendő táblázat a készítendő pivot tábla forrás táblázata vagy röviden forrása. A pivot táblában csak a forrástáblázat megha­tározott osz­lo­pa­i szerepelnek majd. Ezek az oszlopok lesznek a pivot tábla mezői. A mező neve az oszlop első cellájában álló karak­terlánc. A mező forrása, tehát az elemzendő táblázat egy oszlopa. Az oszlopban előforduló adatok pedig a mező téte­lei. Például a szüret mező tételei, a szü­ret feliratú oszlop egyedi adatai: aug. vége, szept. eleje, szept. közepe, szept. vége, okt. eleje, okt. közepe, okt. vége.
    A pivot tábla mezőit funkció szerint kategórizálhatjuk: csoportosító-, statisztikai- és szűrő mezők. A statisztikai mező a forrás táb­lá­zat­nak az az oszlopa, amelynek adatait egy beállított statisztikai függvénnyel elemezni óhajtunk. Például össze akar­rom ada­tni a szőlő ül­tet­vé­nyek területét, tehát a pivot tábla statisztikai mezője a terület mező lesz, a SZUM függvényt alkalmazva.
    Az összesítést borrégiók és a bogyó színe szerinti bontásban szeretném elvégeztetni. Ehhez azonban a terület oszlop adatait cso­por­to­sí­ta­ni kell. A borászok Magyarországon hét nagyobb területű, szőlő termelő vidéket különböztetnek meg: az alföldi, a ba­latoni, az egri, az észak-dunántúli, a pannon, a soproni és a tokaj-hegyaljai borrégiót. A szőlő termésének bogyója pedig vagy fe­hér vagy vörös szí­nű lehet. A két oszlop egyedi bejegyzéseinek egymáshoz rendelése tizennégy csoportot eredményez: Eger-fehér, Eger-vörös, Ba­la­ton-fe­hér, Ba­la­ton-vörös és így tovább. A csoportok számát tehát a két oszlop egyedi bejegyzéseinek szor­zata adja. Ezekből a meg­ál­la­pí­tá­sok­ból már nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a pivot tábla csoportosító mezői, modellünk eseté­ben, a borrégió és a szín mező lesznek.
Pivot tábla, fogalmak, csoportosító- és statisztikai mező forrása
A csoport-képzés a sorok vizsgálatával valósul meg. Például az Eger-fehér csoportnak, azok a terület adatok a tagjai, amelyek so­rában meg­ta­lál­ha­tó az Eger és a fehér bejegyzés, természetesen a borrégió és a szín oszlopokban.
Pivot tábla, fogalmak, csoportosító- és statisztikai mező, példa
A pivot tábla táblázatos formában jeleníti meg a statisztikai vizsgálat eredményét. Az eredmény-táblázat sorait az egyik-, oszlo­pait a má­sik csoportosító mező tételei alkotják. A sorok és oszlopok első celláiban a tétel-nevek állnak.
Pivot tábla, fogalmak, csoportosító- és statisztikai mező
Összefoglalva: a pivot tábla a statisztikai mező forrásának csoportosított értékeit elemzi, a beállított statisztikai függvénnyel és a vizs­gá­lat eredményét táblázatos formában jeleníti meg. De mi a szerepe ebben a mechanizmusban a szűrő mezőnek? A vizsgálat hatóköré­nek szű­kí­té­se. A szűrő mező tételeivel rostálhatjuk meg a statisztikai csoportokat. Magyarul, meghatározhatjuk, hogy a szűrő mező, mely tételei sze­re­pel­je­nek az elemzésben. Visszatérve modellünkhöz, kíváncsi vagyok a pinot fajták területének ösz­szegére borrégiók és a bogyó szí­ne szerint. (Ebből a fajtából létezik fehér és vörös bogyójú változat is.) Tehát a pivot tábla szűrő mezője a fajta mező lesz. A csoportok sze­lek­tá­lá­sa is a forrás-táblázat sorainak vizsgálatán alapszik.
Pivot tábla, fogalmak, csoportosító- és statisztikai mező
A mezők szerepének tisztázása után felvázolhatjuk a pivot tábla sémáját. Az egyes területek az azonos funkciójú mezők befo­gadá­sá­ra szol­gál­nak. A sor és oszlop mezők területén a csoportosító mezők állnak, a felhasználó döntése szerinti elosztásban. Modellünk el­ren­de­zé­se tehát a következő. Szűrő mezők: fajta. Sor mezők: borrégió. Oszlop mezők: szín. Statisztikai mező: terület.
a pivot tábla sémája
Kedves Gyerekek! Ahogy látjátok a feliratokban mindenütt többes számot használtam, de ennek okáról már csak holnap, me­zőhal­mo­zás - fogalmak címmel mesélek majd nektek.
ismertető letöltése pdf-ben munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com