több mező azonos pivot tábla területen
2018-04-01    Excel 2016
A készítsünk pivot táblát című cikkben bemutattam a pivot tábla létrehozásának, áthelyezésének és törlésének alapvető műveleteit az Ex­cel 2016-os verziójában. Ebben a leírásban a mezőhalmozással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat foglalom össze, amelynek el­mé­le­ti alap­jait a mezőhalmozás - fogalmak című cikkben ismertettem.
    Mezőhalmozásnak nevezzük azt a tevékenységet, amelynek során a pivot tábla egy meghatározott területére több mezőt helyezünk. En­nek oka lehet többszintű csoportosítás kialakítása, illetve több mező statisztikai vizsgálata egyetlen elemző táblával. A halmozott sor-, osz­lop- és statisztikai mezők módosítják a pivot tábla szerkezetét, ellenben a szűrő mező halmozása nincs hatással az elemző tábla struk­tú­rá­já­ra. A kaotikus felépítésű pivot tábla nem alkalmas funkciójának betöltésére, ezért a most ismertetendő műveleteknek egyetlen célja könnyen áttekinthető, világos szerkezetű elemező tábla létrehozása.
    A munkatársak nevű adatbázis-táblázatot fogjuk pivot táblával elemezni. A táblázat egy vállalat dolgozóinak adatait tartalmazza. A tá­rolt tulajdonságok sorrendendben a következők: sorszám, név, végzettség, angol, irányultság, telephely, terület, státusz, fizetés. A cso­por­tosító mezőként szóba jöhető oszlopok egyedi bejegyzéseit az alábbi képen sorolom fel.
Pivot tábla, egyedi bejegyzések a forrás oszlopaiban
A csoportosító funkciót ellátó mezők a pivot tábla sor- illetve oszlop területén állhatnak. Deklaráljunk két sor- (terület, angol) és két oszlop me­zőt (státusz, végzettség). A pivot táblában rejtsük el a rész- és végösszegeket a Kimutatáseszközök, Tervezés, Elrendezés csoport Rész­összegek, Ne jelenjenek meg részösszegek és a Végösszegek, Kikapcsolva a sorokban és az oszlopokban parancsokkal, majd ál­lít­suk be az oszlopok szélességét és kapcsoljuk ki az automatikus oszlopszélesség szolgáltatást.
mezőhalmozás a Pivot táblában
A mezők pozícióját az adott pivot tábla területen húzással módosíthatjuk. Például, azt szeretnénk, ha a státusz mező tételeit a vég­zett­ség mező tételei tartalmaznák: rámutatunk az OSZLOPOK területen a végzettség mező-címkére és a státusz mező-címke fölé húzzuk. Ter­mé­sze­te­sen, annak sincs akadálya, hogy a mező-címkét egy másik területre helyezzük át, sőt ki is húzhatjuk a segéd-ablakból, hogy így tá­vo­lít­suk el az elemző táblából.
    A program a mező-címke húzásakor az egérmutatón kívül megjeleníti a mező nevét és a pivot tábla sémáját is, az aktuális területet kék színnel kiemelve. A segédablak területének elhagyására és a mező eltávolítására kis tiltó közlekedési tábla és egy ikszecske figyel­mez­tet. Ezek a mező-műveletek a mező-címke menüjéből kiadott utasításokkal is elvégeztethetők .
    A tételek sorrendjének beállítása a pivot táblában történik. Először állítsuk sorba a külső oszlop mező tételeit: beosztott, vezető, fel­ső­ve­zető. Kattintsunk a vezető tétel-címkére, mutassunk a cella szegélyére, majd húzzuk a cellát balra. Miután a program megjeleníti a kí­vánt pozíciót felengedhetjük az egér-billentyűt. A belső sor- vagy oszlop mező tételei esetén az eljárás azonos: a tétel-címke tet­sző­le­ges e­lő­for­du­lá­sát kijelölve, a cellát a szegélyénél fogva, a külső mező tételén belül maradva, a helyére húzzuk.
tételek sorrendjének módosítása
A képet tanulmányozva megfigyelhetjük, hogy a belső sor mező tétel-címkéi a külső sormező tétel-címkéivel egy oszlopban állnak, né­mi be­húzással. Ez a szokásos megjelenítés, amelyet a program „kicsinyített megjelenítés”-nek nevez (Hülye Nevek Minisztériuma). A be­hú­zás mértékét karakterben a Kimutatáseszközök, Elemzés, Kimutatás, Beállítások, Elrendezés és formátum, Sorcímkék behúzása össze­vont forma használatakor feliratú vezérlővel adhatjuk. Figyelik: a „kicsinyített megjelenítés” „összevont formává” változott!
    Igazi táblázatos elrendezést a Kimutatáseszközök, Tervezés, Elrendezés, Kimutatás elrendezése parancs-lista Megjelenítés tagolva és Meg­je­lenítés táblázatos formában utasításokkal állíthatunk be. A két, csak néhány részletben eltérő táblázatból töröljük a beépített for­má­zást a Kimutatáseszközök, Tervezés, Kimutatásstílusok, Nincs paranccsal.
pivot tábla tagolt elrendezésben
A képen felül álló „Megjelenítés tagolva” táblázat, csak annyiban tér el az alul lévő „Megjelenítés táblázatos formában” típustól, hogy külső sor mezőinek tétel-címkéi külön sorban állnak. Folytassuk a munkát a táblázatos megjelenítésű pivot táblán.
    A sor- és oszlop területen történő mezőhalmozás azt jelenti, hogy a külső mező minden tétele tartalmazza a belső mező összes té­te­lét. Ál­ta­lá­no­san fogalmazva, hiszen nem csak két mező állhat azonos pivot tábla területen: a rangsorban előbb álló mező minden tétele tar­tal­maz­za a rangsorban alatta álló mezők összes tételét. A mezők sorszámozása, azaz a mezők rangsorolása, kívülről a pivot tábla közepe fe­lé halad.
    A tartalmazott tételek elrejthetők generálisan, a tartalmazó mező minden tételében vagy lokálisan a tartalmazó mező egyetlen té­te­lé­ben. A generális rejtés a tartalmazó mező egy tétel-címkéjének kijelölése után a Kimutatáseszközök, Elemzés, Aktív mező, Mező össze­csu­ká­sa pa­ranccsal történik. A tartalmazó mező egyetlen tételében a tétel-címke előtt álló pici vezérlővel rejthetjük el a tar­tal­ma­zott té­te­le­ket. A tar­tal­ma­zott tételek megjelenítésére vonatkozó parancsok megtalálhatók a tartalmazó mező tétel-címkéje menüjének Ki­bon­tás/össze­csu­kás lis­tá­já­ban is.
tartalmazott tételek rejtése
A Kimutatáseszközök, Elemzés, Megjelenítés csoport +/- gomb utasítással a kibontás vezérlőket a Mezőfejlécek parancsával a me­ző­ne­ve­ket és a mezőgombokat rejthetjük el. Ezekkel a lehetőségekkel élve nem csak a látványt egyszerűsíthetjük, de lehetőségünk nyílik az osz­lopszélességek csökkentésére is, amely tovább segíti az áttekinthetőséget.
mezőnevek és mezőgombok rejtése
Mielőtt a statisztikai mezőt sokszoroznánk, egyszerűsítsük le a pivot táblát! SOROK: telephely, terület. OSZLOPOK: státusz. Jelenítsük meg is­mét a mező-címkéket és módosítsuk az oszlopszélességeket!
    Először helyezzük el a név mezőt az ÉRTÉKEK területen, létszám néven, majd a fizetés következzen, Átlag művelettel, átlagbér né­ven! A statisztikai értékek ezres csoportosításban jelenjenek meg. A pivot táblában ne használjunk mértékegységeket, más szóval ne állít­sunk be egyéni számformátumot, mint például a létszámnál a „fő”-t vagy az átlagbérnél a „HUF”-t, mert zsúfolttá, átláthatatlanná teszi az elemző táb­lát.
halmozott statisztikai mezők
Egy mezőt több művelettel is vizsgálhatunk, ha másodszor is az ÉRTÉKEK területre húzzuk. Több statisztikai mező esetén a sta­tisz­ti­ka­i ér­té­kek oszlopba rendezetten jelennek meg. Ezt mutatja a segédablak OSZLOPOK területén meg­jelenő Σ Értékek mezőcímke, va­la­mint a pi­vot táblában az oszlopmező mellett álló Értékek felirat. Már tapasztaltuk, hogy a lista-szerű elrendezések átláthatóbbak, a szé­le­sen el­ter­pesz­ke­dők­kel szemben, ezért az Σ Értékek mezőcímkét húzzuk át a segédablakban a SOROK területre a terület mező-címke alá. És akkor morfondírozhatunk tovább, hogy melyik elrendezés a praktikusabb. Egyik sem ideális! Ha lehetséges, a statisztikai mező halmozását ke­rül­jük el! Inkább legyen két világos szerkezetű elemző táblánk, mint egy kaotikus!
    A szűrő mező halmozása nem módosítja a pivot tábla szerkezetét. A program az elemző tábla bal széléhez illesztett oszlopba igazítja a szűrő mezők címkéit. Egyéni megjelenítés beállítására a Kimutatáseszközök, Elemzés, Kimutatás, Beállítások, Elrendezés és for­má­tum, Mezők megjelenítése a jelentésterületen lista és az alatta álló vezérlő szolgál. Oszlopokba rendezett mező-címkék: Le, majd jobb­ra - Je­len­tés­szű­rő mezők oszloponként. Sorokba rendezett mező-címkék: Jobbra, majd le - Jelentésszűrő mezők soronként.
halmozott statisztikai mezők
A képen felül a szokásos elrendezés látjuk. Középen a Le, majd jobbra - 3 és alul a Le, majd jobbra - 2 beállításokkal kialakított meg­je­le­ní­tés áll. A szűrő mezők celláit vízkékkel színeztem.
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com