középszintű érettségi függvények
2020-11-24
Természetesen a táblázatkezelésről van szó, és természetesen az Excel-ről. Ha megnézzük a hivatalos követelmény-rendszert (ok­ta­tas.­hu), akkor ezt olvashatjuk a függvényekkel kapcsolatban: „Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni. Ismerje a dátum és idő, a matematikai, a statisztikai, a kereső, a szövegkezelő és a logikai függvények használatát.” Ez a középszintre vonatkozó szö­veg. Az e­melt szintűre pedig ez: „Ismerje az adatbázis-kezelő függvények használatát.”
    Nesze semmi, fogd meg jól! Mindenesetre a kért függvény-kategóriákat ismerjük. A többit meg majd kitaláljuk! Vegyük először a ma­te­ma­ti­kai függvényeket. Persze csak a legfontosabbakat.
középszintű érettségi, Excel, matematikai függvények
A kerekítés függvények leírásában a nullához közelítés és a nullától való távolodás természetesen a számegyenesen értendő. A KE­RE­KÍ­TÉS függvény 4-nél nagyobb szám esetén távolodik, különben közelít a nullához.
    Ebbe a csoportba tartozik még az ELŐJEL, a SZORZATÖSSZEG, a KVÓCIENS és a MARADÉK is, amelyek nagyon fontos függvények, de ed­dig még nem kérték őket a vizsgán.
    A leggyakoribb statisztikai függvények a megszámlálás, rangsor-elemzés és az átlagolás függvényei.
középszintű érettségi, Excel, statisztikai függvények
A „dátum és idő”, ahogy a hivatalos szöveg nevezi ezt a kategóriát, a dátum- és időkezelés függvényeit tartalmazza. Négy-négy függ­vény ismerete biztosan szükséges egy jó érettségi eredményhez.
középszintű érettségi, Excel, dátum- és időkezelő függvények
A táblázatban nem szerepel a dátum- és az időpont-képzés két legfontosabb függvénye a DÁTUM és az IDŐ, amelyek eddig még nem sze­repeltek érettségi feladatban. De, ha nem csak az iskolának, hanem az ÉLET-nek is tanulunk, akkor…
    De lássuk a logikai kategóriát! Ebbe a csoportba valószínűleg a logikai műveletek és az elágazások automatizálásának függvényei tar­toz­nak.
középszintű érettségi, Excel, logikai függvények
A következő csoportot három kereső függvény alkotja. Ne felejtsük, hogy az INDEX eredményét a képletkörnyezet határozza meg! Ön­ál­ló­an alkalmazva az argumentumaival meghatározott cella adatát adja eredményül, de például a SOR függvénybe ágyazottan már a hi­vat­ko­zá­sát.
középszintű érettségi, Excel, kereső függvények
A szöveg-kezelő függvények összetett használata nagy gyakorlatot igényel, ezért csak az alapvető műveletek elvégzésére szolgáló függ­vé­nyek­re gtondolhattot a követelmény-rendszer szerzője.
középszintű érettségi, Excel, szöveg-kezelő függvények
És most nézzük meg milyen függvényeket kellett használni a közelmúlt vizsgafeladatainak megoldásához! Az egy kategóriába tartozó függ­vé­nyek előfordulásait azonos színnel jelöltem.
középszintű érettségi, Excel függvények, jegyzőkönyv
Tartalmaz néhány érdekességet a táblázat! Rögtön a lista elején, a matematikai függvények között, áll a kétargumentumos HATVÁNY függ­vény. Az első argumentumával meghatározott számot a második argumentumával deklarált hatványra emeli. Egyenértékű a hat­vá­nyo­zás aritmetikai művelettel. Például, kettő a harmadikon: 2^3. Ne ijedjünk meg, ha az AltGr+3 billentyűk lenyomását kö­ve­tő­en nem történik sem­mi! Majd a következő billentyű leütése után jelenik meg a kalap jel.
    A statisztikai függvények között szereplő SORSZÁM a RANG.EGY függvény elődje! A 2007-es Ex­cel­ben a SORSZÁM függvényt a RANG.EGY és a RANG.ÁTL függvényekkel cserélték le, de a kompatibilitás fenntartása érdekében, a ké­sőb­bi változatok az eredeti függ­vényt is fel tud­ják dolgozni.
    A szöveg-kezelő kategória egyetlen előfordulása (BAL) meglepő. Talán a feladatok összeállítói is érezték, a szövegekkel való ma­ni­pu­lá­lás profiknak való feladat.
    Találunk egy kakukk-tojást is a lista végén. Az ÜRES függvényt, a szabályozásban felsorolt, egyetlen kategóriába sem tudjuk be­le­e­rő­sza­kol­ni, mert ő egy adattípus-ellenőrző függvény! Megvizsgálja, hogy az egyetlen argumentumával meghatározott cella üres-e.
    A feladatok átvizsgálása közben többször is találkozhatunk két bonyolultabb megoldással. [1] Hármas elágazás kezelése két egy­más­ba ágyazott HA függvénnyel. =HA( feltétel1 ; művelet1 ; HA( feltétel2 ; müvelet2 ; művelet3 )). [2] Hivatkozással meghatározott cellában álló a­dat­tól, megadott relációval, eltérő tartalmú cellák megszámlálása. Magyarul, a DARABTELI függvény második argumentuma re­lá­ci­ó­ból és egy hivatkozásból áll: DARABTELI( tartomány ; ”reláció” & hivatkozás ). Például, =DARABTELI( A2:A100 ; ”>” & $B$2 ). Erről jut eszem­be, a lis­tá­ban egyetlen előfordulással árválkodó BAL függvény szintén egy DARABTELI függvény második argumentumában áll.
  ismertető letöltése pdf-ben  
margitfalvi.arpad@gmail.com