PowerPivot tébla rendezése
2018-07-08    Excel 2016
…persze nem a tábla, hanem a rekordok rendezéséről lesz szó. Először az automatikus-, majd a manuális rendezés részletei is­mer­te­tem. A cikk a PowerPivot 2016-os verziója alapján készült.
    A bővítmény az Excel táblázatok, a text fájlok és az Access táblák importálásával létrehozott táblák rekordjait rendezetten jeleníti meg. A ren­de­zés alapja a mezők egyedi bejegyzéseinek gyakorisága. Az automatikus rendezés algoritmusa a következő. [1] A bővítmény meg­szám­lál­ja a mezők egyedi bejegyzéseinek előfordulásait. [2] Az a mező lesz a rekordok rendező mezője, amelynek valamelyik be­jegy­zé­se legalább hatvannégyszer előfordul, a mezőket balról jobbra vizsgálva. [3] Ha több mezőnek is van ilyen bejegyzése, akkor a legmagasabb elő­for­du­lás-számú bejegyzés mezője lesz a rendezés alapja. [4] Ha a legmagasabb előfordulás-szám egy vagy több me­ző­ben azonos, ak­kor az a mező lesz a rendezés alapja, amelynek második legnagyobb előfordulás-száma a legnagyobb. [5] Két egyedi bejegyzést tar­tal­ma­zó mezőt, például logikai adattípusú mezőt, csak akkor választ rendező mezőnek a bővítmény, ha a tábla több egyedi bejegyzésű me­ző­i nem teljesítik a fenti feltételeket. [6] A rekordok sorrendjét a rendező mező bejegyzéseinek előfordulás-száma ha­tá­roz­za meg. Tehát a leg­több­ször előforduló bejegyzést tartalmazó rekordok lesznek a táblázat tetején, majd a második leg­gyak­rab­ban előforduló bejegyzést tar­tal­ma­zók következnek. És így tovább. [7] A határértéket el nem ért bejegyzéseket tartalmazó rekordokat a bő­vít­mény a táblázat alján ren­de­zet­le­nül jeleníti meg.
    Vegyünk egy egyszerű példát! Nyissuk meg a PowerPivot-tabla-rendezese.xlsx munkafüzetet. Vizsgáljuk meg az első munkalapon álló táb­lá­za­tot. Oszlopai a következők. Azonosító: szövegként tárolt sorszámok egytől száznegyvenegyig. Betűk: az oszlop egyedi be­jegy­zé­sei AAAA, BB, C és D. Gyakoriság: a vizsgált sor betű oszlopában álló karakterlánc eddigi előfordulásainak darabszáma. Ugyanez a táblázat áll a forrás.xlsx munkafüzet „A” munkalapján. Importáljuk a táblázatot, majd vizsgáljuk meg az automatikus rendezés mű­kö­dé­sét!
PowerPivot tábla automatikus rendezése
A képen a PowerPivot táblát és forrását látjuk. „És Tanár bácsi! Mi van akkor, ha egyik mező egyetlen egyedi bejegyzése sem éri el a hat­van­né­gyet?” „Nagyon okos vagy Pistike! Akkor nincs automatikus rendezés.”
    A rekordok felhasználói rendezése csak egyetlen mező bejegyzései alapján történhet. A növekvő és a csökkenő rendezés parancsait a Kez­dő­lap, Rendezés és szűrés csoport valamint a mezők szűrőlistái tartalmazzák. A műveletet előtt a rendezés alapjának szánt me­zőt, egy bejegyzésére kattintva, ki kell választanunk.
    Az Excelben bevett mesterfogás, amely az összetett rendezést a rendező mezők rangsora szerinti fordított sorrendben, mezőnként kü­lön-külön rendezi, sajnos a bővítményben nem működik. Ennek oka, hogy a PowerPivot az új rendezési utasítás végrehajtása előtt mindig visszaállítja az eredeti sorrendet és csak azután fog hozzá az új sorrend kialakításához.
    Természetesen az eredeti sorrendet a felhasználó is helyreállíthatja a Kezdőlap, Rendezés és szűrés, Rendezés kikapcsolása vagy a rendező mező szűrőlistájának Rendezés törlése a következőből: <mezőnév> paranccsal.
ismertető letöltése pdf-ben munkafüzetek letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com