adattípus-kezelés Excel táblázat importálásakor
2018-05-21    Excel 2016
A PowerPivot hat adattípust használ: szöveg (text), igaz/hamis (true/false), pénznem (currency), egész szám (whole number), tizedes tört szám (decimal number), dátum (date).
a DAX adattípusai
A mező adattípusát a bővítmény határozza meg, a forrás adatainak vizsgálata alapján. A beállított típustól eltérő adatokat, a mezőbe he­lye­zés előtt, a PowerPivot konvertálással, csonkolással, helyettesítéssel és szelektálással egységesíti. Az elkészült tábla minden me­ző­jé­ben már azonos adattípusú bejegyzések állnak.
    Az adattípus-kezelés tulajdonságait a tábla forrása (munkafüzet, formázás nélküli szövegfájl, adatbázis tábla) és a tábla-készítés mód­ja (im­por­tá­lás, csatolás, vágólapról bolvasás) határozza meg. Ebben a cikkben az Excel-táblázat importálásakor alkalmazott adat­típus-ke­ze­lő automatizmusokat ismertetem.
    Excel-táblázat importálásakor a PowerPivot a mező adattípusát a forrás-oszlop első nyolc cellájának vizsgálata alapján állítja be. A me­ző adattípusa az első nyolc cella leggyakoribb adattípusa lesz. Ha két adattípus egyenlő számban fordul elő, akkor a típusok rangsora dönt: szö­veg > igaz/hamis > pénznem > tizedes tört szám > dátum. A nyolc üres cellával kezdődő oszlop adattípusa szöveg lesz.
    De milyen adattípusúnak látja a bővítmény a különböző Excel adatokat? Erre a kérdésre ad választ a következő táblázat.
Excel adattípusok konverziója a PowerPivot táblában
Ahogy a negyedik oszlopban megfigyelhetjük, a PowerPivot az egész számoknak is tizedes tört szám adattípust állít be. Természetesen a táb­la elkészítését követően módosíthatjuk az automatizmust, a bővítmény ablakában, a Kezdőlap, Formátum, Adattípus, Egész szám pa­ranccsal.
    Miután a PowerPivot meghatározta a létrehozandó mező adattípusát, beolvassa az oszlop adatait a mezőbe. És mi lesz a nem meg­fe­le­lő típusú adatokkal? Tekintsük át, adattípusok szerint, az egységesítés módszereit.
    Szöveg adattípusú mező: minden adat eredeti formájában beolvasásra kerül, beleértve a hibaértékeket is. Egyetlen kivétel a nem ve­zér­lő­pult szerinti formátumú pénznem, amely pénznem jelölő nélkül importálódik. A karakterláncot megelőző és az azt követő szóközök nem ke­rül­nek importálásra. A bejegyzések a mezőben balra igazítva jelennek meg.
    Igaz/hamis adattípusú mező: a pénzek, a számok és a dátumok IGAZ értékre konvertálódnak. A szövegek és a hibaértékek nem ke­rül­nek importálásra. A bejegyzések a mezőben középre igazítva jelennek meg.
    Pénznem adattípusú mező: a pénzek, a számok és a dátumok, beleértve az időpontokat is, négy tizedesjegyre kerekítve, a vezérlőpult sze­rin­ti pénznem formátumban kerülnek beolvasásra. A szövegek, a logikai értékek és a hibaértékek nem kerülnek importálásra. A be­jegy­zé­sek a mezőben jobbra igazítva jelennek meg.
    Tizedes tört szám adattípusú mező: a számok, a pénzek, a dátumok és időpontok csonkolás nélkül, számként kerülnek beolvasásra. A szö­ve­gek, a logikai értékek és hibaértékek nem kerülnek importálásra. A mezőben a bejegyzések jobbra igazítva jelennek meg.
    Dátum (Date) adattípusú mező: a pénzek, a számok, a dátumok és az időpontok <rövid dátum><szóköz><hosszú idő> formátumban fognak megjelenni. A szövegek, a lo­gi­kai ér­té­kek és hibaértékek nem kerülnek importálásra. A bejegyzések a mezőben jobbra igazítva je­len­nek meg.
Excel adattípusok konverzója a PowerPivot táblában
A bővítmény a háttérben, a programhoz hasonlóan, a dátumokat sorszámként, az időpontokat nulla és egy közé eső törtszámként ke­ze­li. A dátum adattípusú mezőbe beolvasott nulla 1900.01.01. dátummá konvertálódik. A bővítmény kezelni tudja a történelmi dátumokat is, ezért a dá­tum adattípusú mezőbe importált negatív számok is dátummá lesznek átalakítva.
    A mínusz egyet a PowerPivot 1899.12.30. dátumra konvertálja. Tehát az 1899.12.31. munkafüzetből származó adatok konvertálásakor nem for­dul­hat elő. Az egész rész nélküli tizedes törteket a bővítmény időpontra alakítja át, majd az 1899.12.30. dátummal egészíti ki. A leg­ko­ráb­bi képezhető dátum az időszámításunk kezdete, tehát 0001.01.01., ami -693 593-nak felel meg. Ezt a számot a bővítmény azonban csak ak­kor im­por­tál­ja, ha rendelkezik időpontra konvertálható törtrésszel. A kép bal oldalán az Excel-táblázat, jobb oldalán a belőle készült tábla áll.
a PowerPivot dátumkezelése
ismertető letöltése pdf-ben
margitfalvi.arpad@gmail.com