operátorok és függvények

2021-04-20    Excel 2019
operátorok
Az Excel-képlet egy összetett utasítás: - Ezeken az adatokon ezeket a műveleteket végezd el! Elemei az állandók (konstansok), a hivatkozások, a műveleti jelek (operátorok) és a függvények. Az operátorokkal számtani (aritmetikai), összehasonlító (logikai) és szöveg-összefűző műveleteket deklarálhatunk, míg a függvényekkel… De róluk majd később, részletesen.
aritmetikai operátorok az excel képletben
A számtani operátorok listájáról azért hiányzik a gyökvonás, mert itt az Excelben ezt a műveletet függvénnyel oldjuk meg. Hatványozást viszont deklarálhatunk operátorral, de függvénnyel is. Ha a kalap-jelet választjuk (Alt Gr+3), akkor tudnunk kell, hogy a karakter csak a következő billentyű-leütést követően jelenik meg.
A műveletek rangsora azonos a matematikában tanultakkal. A szorzás és az osztás valamint az összeadás és a kivonás egyenrangú műveletek. Az egyenrangú műveleteket a program a képletben balról jobbra haladva hajtja végre. A végrehajtás sorrendjét az Excel-képletben is zárójelezéssel módosíthatjuk.
összehasonlító (logikai) operátorok az Excel-képletben
A logikai operátorok listája nem tartalmaz sok újdonságot. Az összehasonlító műveletek egyenrangúak, végrehajtásuk tehát, balról jobbra halad. A sorrendet az ő esetükben is zárójelezéssel befolyásolhatjuk.
Figyelem, figyelem! Ha a képlet aritmetikai és logikai műveletet is tartalmaz, akkor először az aritmetikai, utána a logikai művelet kerül kiértékelésre. Nézzünk erre egy példát! Egy munkahelyen a prémium összegét a bónusz pontok összege (összesen) alapján számítják ki. A beosztásnak megfelelő bónusz (pont) egy ponttal nagyobb, ha a kolléga már több, mint öt éve dolgozik a vállalatnál (évek).
az aritmetikai és a logikai műveletek sorrendje az Excel-képletben
Székely Gusztáv hat éve dolgozik már a cégnél, tehát jár neki a plusz pont (B2>5). De a felső kép képletének eredménye nem ezt mutatja… Ennek oka, hogy a program először hozzáadta a hármat (C2) az öthöz és a nyolc nagyobb lett mint a hat (B2)… A végrehajtás sorrendjét zárójelezéssel fordítottam meg. Ezt látni az alsó képen. Először az összehasonlítás került kiértékelésre, amely IGAZ eredményt adott. Majd az összeadás következett (a HAMIS értéke nulla, az IGAZ-é egy), amelynek négy (1+3) lett az eredménye.
Az összehasonlítások eredményének számértékét összetett logikai kifejezésekben is felhasználhatjuk. Vegyünk egy újabb példát. Az egyetemen az előadó csak akkor igazolja a félévet, ha [1] a hallgató tartott egy kiselőadást vagy írt egy esszét, és [2] legalább ötvenegy pontos beszámolót írt.
példa a logikai operátorok alkalmazására az Excel-képletben
A félév elfogadásának két feltételét három összehasonlítással írhatjuk le. (B2+C2>=1): a kiselőadás és az esszé közül legalább az egyiknek IGAZ-nak (1) kell lennie. (D2>50): a beszámolónak legalább ötvenegynek kell lennie, tehát IGAZ-nak. ((összehasonlítás1)+(összehasonlítás2)=2): mindkét feltételnek IGAZ-nak kell lennie (1+1).
A szöveg-összefűző operátorral karakterláncokat egyesíthetünk. A műveletet az és-jellel (&) deklaráljuk. Ne felejtsük el, hogy a számítástechnikában a szóköz is karakter! Például, a vezetéknév és a keresztnév egyesítése háromtényezős művelet: =<vezetéknév>&” ”&<keresztnév>. A szöveg-konstanst (szóköz) idézőjelek között kell beírnunk a képletbe! Nézzünk egy példát a szöveg-összefűzésre is.
példa a szöveg-összefűző operátor alkalmazására az Excel-képletben
A feladat a bútorlapok méreteinek IKEA-s megjelenítése volt. Dolgozhattunk volna függvénnyel is, de az se lett volna kevésbé munkás.
ismerkedés a függvényekkel
Az alapvető számtani műveleteket, az összehasonlításokat valamint a szöveg-összefűzést tehát operátorokkal deklaráljuk az Excel-képletben. És a többi adat-kezelő műveletet? Azokat meg függvényekkel.
A függvény kis program, amely a felhasználó által meghatározott adatokkal végez műveleteket. Mielőtt tisztáznánk a fogalmakat, nézzük meg, hogy egyáltalán miről is van szó! Van egy kis táblázatunk…
példa a függvények alkalmazására az Excel-képletben
Egyetemi hallgatók vizsga-eredményeit látjuk. Az oktatójuk kíváncsi a pontszámok átlagára. Ezt a jelenlegi ismereteinkkel is ki tudnánk számítani: =(B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)/7. Tökéletes! De képzeljük el ugyanezt a feladatot hetven hallgatóval. Akkor már nincs mese, függvényt kellene használnunk!
egyedül álló függvény az Excel-képletben
Tehát a program rendelkezik egy ÁTLAG nevű függvénnyel, amely az általunk megadott számok számtani közepét határozza meg. Hogyan deklaráljuk a függvényes műveletet az Excel képletben? A nevével. Ezt követi zárójelek között a felhasználó tartomány-meghatározása: az ezekben a cellákban álló számokkal dolgozz!
Ebben a képletben a függvény önállóan szerepel, de ez nem mindig van így. A vizsgán csak az a hallgató felelt meg, akinek a pontszáma a megszerzett legmagasabb pontszám hatvan százalékánál nagyobb. Számoljuk ki az értékeléshez szükséges határértéket. Ehhez nem kell függvény: ránézésre megmondom a legmagasabb pontszámot és… És hetven hallgatónál? És hétszáznál?
a függvény az Excel-képlet egyik tényezője
A MAX nevű függvény kiválasztja az általunk megadott számok közül a legnagyobbat. Ebben a példában a függvény már csak a képlet egyik tényezője.
Számos függvény nem csak a feldolgozandó adatok helyének megadását igényli, hanem a végrehajtás egyéb részleteinek meghatározását is. Nézzünk erre is egy példát: kíváncsiak vagyunk a legmagasabb pontszámot elért hallgató nevére.
felhasználói meghatározások a függvényhez
A KERES függvény egy oszlopban megkeresi az általunk megadott értéket, majd egy másik oszlopban, annak a cellának a tartalmát adja eredményül, amelynek pozíciója a saját oszlopában azonos a találat pozíciójával. A végrehajtáshoz a függvény három információt vár a felhasználótól: mit keressen, hol keressen és honnan adja az eredményt.
függvény-fogalmak
Tehát a függvény egy program. Egy, de legfeljebb néhány művelettel. Azonosítója a neve. A működéséhez szükséges felhasználói meghatározások a függvény argumentumai.
Az argumentumok lehetnek kötelezőek vagy elhagyhatók. Amennyiben a felhasználó nem adja meg a nem kötelező argumentumot, akkor a függvény a szokásos módon működik. Az argumentumok sorrendje kötött. Számuk legfeljebb kettőszáz-ötven-öt lehet. Léteznek felhasználói deklarációt nem igénylő függvények. Ezek az argumentum nélküli függvények.
A függvény az Excel-képlet önálló tényezője, de szerepelhet egy másik függvény argumentumaként is. Ebben az esetben beágyazott függvényről beszélünk. A beágyazott függvény is tartalmazhat beágyazott függvényt, sőt a beágyazott függvény beágyazott függvénye is tartalmazhat beágyazott függvényt… Az így kialakuló logikai szintek maximális száma hatvanöt. Más szavakkal: egy függvény hatvannégy beágyazott függvényt tartalmazhat.
a függvény bevitele a képletbe
A függvény nevében a program a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget. A kis betűkkel begépelt függvénynevet a szerkesztést követően a program nagybetűsre konvertálja. A nyitó zárójel közvetlenül a név után álljon! Magyarul, a név után ne tegyünk szóközt! Az argumentumokat pontosvesszővel válasszuk el egymástól!
Az olvashatóságot a nyitó zárójel valamint a pontosvessző után, illetve a záró zárójel elé beszúrt szóközökkel javíthatjuk.
az Excel-képlet olvashatóságának javítása szóközök beszúrásával
A függvény nevének bevitelét a névkiegészítő modul egyszerűsíti: a képlet szerkesztése közben, a program listát jelenít meg a már beírt betűkkel kezdődő függvény-nevekről. A listában a Le, Fel és Page Up, Page Down billentyűkkel mozoghatunk. A kiválasztott lista-elem mellett rövid ismertetőt olvashatunk a függvény funkciójáról.
a névkiegészító modul
A függvénynév a Tab billentyűvel vagy dupla kattintással íratható be a képletbe. Bevitelkor a már beírt kisbetűk nagybetűk cserélődnek és kiegészülnek a még hiányzó karakterekkel. A név után a program a nyitó zárójelet is elhelyezi a képletbe. A névkiegészítő listáját a képlet javításakor az Alt+Le billentyűparanccsal jeleníthetjük meg.
A név és a nyitó zárójel bevitelét követően a program információt jelenít meg a függvényről. A nevet és argumentum-listát tartalmazó szövegdoboz egérrel mozgatható.
Információ a kiválasztott függvényről a névkiegészítő modulban
Az argumentumokat a program elnevezve, sorrendben ismerteti. A név többé-kevésbe utal a felhasználótól várt adatra. A nem kötelező argumentumok szögletes zárójelben állnak. Az éppen szerkesztés alatt álló argumentum a szövegdobozban félkövér formázással van kiemelve.
A függvény-név az információban hyperlink, amely a függvény internetes leírására mutat. De nem csak a függvény-név, hanem az argumentum-nevek is kattintás-érzékenyek. A kattintott argumentumot a program kijelöli a képletben. Ez a szolgáltatás főleg a hiba-kereséskor jön majd jól.
Ha a képlet csak egyetlen függvényből áll, amely nem tartalmaz beágyazott függvényt, akkor a szerkesztést lezárását követően a záró zárójelet a program kiteszi helyettünk. Figyelem, figyelem! Az argumentum nélküli függvényeknél is kötelező a zárójelek bevitele! Például: PI(), MA()… Utóbbi az aktuális dátumot adja eredményül. Nagy bénaság, hogy az argumentum nélküli függvények névkiegészítős bevitelekor a program csak a nyitó zárójelet viszi be a képletbe, a zárót nem.
tartomány-hivatkozások
A függvények argumentumaként már nem csak cellákat, hanem tartományokat is deklarálnunk kell. A tartományt első és utolsó cellája azonosítja, a cellákat balról jobbra és felülről lefelé szemlélve. A két cella-azonosító között kettőspont áll. A tartomány esetében is beszélhetünk relatív, abszolút és vegyes hivatkozásról. Természetesen a tartomány-hivatkozás két cella-azonosítójának azonos típusúaknak kell lennie. A tartomány-hivatkozás és a dollárjelek bevitele is azonos a cella-hivatkozásoknál megismert eljárással: kijelölés és F4 billentyű.
tartomány-hivatkozások az Excel-képletben
Van egy pest megyei vállalat, kilenc részleggel. A táblázat az egyes részlegek tavalyi termelési adatait tartalmazza negyedéves bontásban. Ki kellet számolnom, hogy a részlegek éves termelése, hány százalékát adja a vállalat éves termelésének. Tehát összeadtam Galgahévíz negyedéves adatai, majd ezt az összeget elosztottam az összes részleg negyedéves adatainak összegével. Az összeadást a SZUM függvénnyel deklaráltam. A képlet másolása miatt a vállalat teljes évi termelését tartalmazó tartományt (B2:E10) rögzítenem kellett.
Az egy munkamenetben feldolgozandó adatok nem mindig állnak egyetlen tartományban, ezért azok a függvények, amelyek csak az adatok helyének deklarálását várják a felhasználótól, több argumentum megadását is lehetővé teszik. Természetesen az argumentumok lehetnek cella-hivatkozások is. Az adathely-meghatározós argumentumok maximális száma kettőszáz-ötven-öt.
tartomány-hivatkozások az Excel-képletben
Ez az előbbi, pontszámos feladat kibővítése. Ismét kiszámoltam a pontszámok átlagát és az eredményes vizsga pontszámának határértékét.
Van egy mesterfogás, amellyel nem csak a tartományok hivatkozásait, de az őket elválasztó pontosvesszőket is beírathatjuk a képletbe. [1] kijelöljük az első tartományt. [2] Lenyomjuk a Ctrl billentyűt és folyamatosan nyomjuk. [3] Kijelölgetjük a tartományokat. [4] Felengedjük a Ctrl-t. Nagyon fontos: az első tartomány kijelölése közben ne nyomjuk a Ctrl-t!
Bort, búzát, békességet!
margitfalvi.arpad@gmail.com