középszintű érettségi függvények

2020-11-24
Természetesen a táblázatkezelésről van szó, és természetesen az Excel-ről. Ha megnézzük a hivatalos követelmény-rendszert (ok­ta­tas.­hu), akkor ezt olvashatjuk a függvényekkel kapcsolatban: „Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni. Ismerje a dátum és idő, a matematikai, a statisztikai, a kereső, a szövegkezelő és a logikai függvények használatát.” Ez a középszintre vonatkozó szö­veg. Az e­melt szintűre pedig ez: „Ismerje az adatbázis-kezelő függvények használatát.”
Nesze semmi, fogd meg jól! Mindenesetre a kért függvény-kategóriákat ismerjük. A többit meg majd kitaláljuk! Vegyük először a ma­te­ma­ti­kai függvényeket. Persze csak a legfontosabbakat.
matematikai függvények
abs
abszolút érték képzése
szum
számok összeadása
szumha
szumhatöbb
feltételekkel kiválasztott számok összeadása
kerekítés
kerekítés a nullához közelítve, távolodva
kerek.fel
kerekítés a nullától távolodva
kerek.le
kerekítés a nullához közelítve
A kerekítés függvények leírásában a nullához közelítés és a nullától való távolodás természetesen a számegyenesen értendő. A KE­RE­KÍ­TÉS függvény 4-nél nagyobb szám esetén távolodik, különben közelít a nullához.
Ebbe a csoportba tartozik még az ELŐJEL, a SZORZATÖSSZEG, a KVÓCIENS és a MARADÉK is, amelyek nagyon fontos függvények, de ed­dig még nem kérték őket a vizsgán.
A leggyakoribb statisztikai függvények a megszámlálás, rangsor-elemzés és az átlagolás függvényei.
statisztikai függvények
darab
számot tartalmazó cellák megszámlálása
darab2
nem üres cellák megszámlálása
darabüres
üres cellák megszámlálása
darabteli
darabhatöbb
feltételekkel meghatározott tartalmú cellák megszámlálása
max
legnagyobb szám kiválasztása
nagy
kicsi
meghatározott sorszámú elem kiválasztása a rangsor elejéről, végéről
min
legkisebb szám kiválasztása
rang.egy
rangsor pozíció meghatározása
átlag
számtani közép képzése
átlagha
átlaghatöbb
feltételekkel meghatározott számok számtani közepének képzése
A „dátum és idő”, ahogy a hivatalos szöveg nevezi ezt a kategóriát, a dátum- és időkezelés függvényeit tartalmazza. Négy-négy függ­vény ismerete biztosan szükséges egy jó érettségi eredményhez.
dátum- és időkezelő függvények
ma
aktuális dátum képzése
most
aktuális dátum és időpont képzése
év
dátum éveinek száma
hónap
dátum hónapjainak száma
nap
dátum napjainak száma
óra
időpont óráinak száma
percek
időpont perceinek száma
mperc
időpont másodperceinek száma
A táblázatban nem szerepel a dátum- és az időpont-képzés két legfontosabb függvénye a DÁTUM és az IDŐ, amelyek eddig még nem sze­repeltek érettségi feladatban. De, ha nem csak az iskolának, hanem az ÉLET-nek is tanulunk, akkor…
De lássuk a logikai kategóriát! Ebbe a csoportba valószínűleg a logikai műveletek és az elágazások automatizálásának függvényei tar­toz­nak.
logikai függvények
NEM
logikai NEM művelet végzése
VAGY
logikai VAGY művelet végzése
ÉS
logikai ÉS művelet végzése
HA
elágazás-kezelés
A következő csoportot három kereső függvény alkotja. Ne felejtsük, hogy az INDEX eredményét a képletkörnyezet határozza meg! Ön­ál­ló­an alkalmazva az argumentumaival meghatározott cella adatát adja eredményül, de például a SOR függvénybe ágyazottan már a hi­vat­ko­zá­sát.
kereső függvények
HOL.VAN
adat pozíciójának megállapítása
FKERES
INDEX
meghatározott pozícióban álló adat visszaadása
A szöveg-kezelő függvények összetett használata nagy gyakorlatot igényel, ezért csak az alapvető műveletek elvégzésére szolgáló függ­vé­nyek­re gtondolhattot a követelmény-rendszer szerzője.
szöveg-kezelő függvények
HOSSZ
karakterek megszámlálása
BAL
JOBB
karaktereklánc a szöveg elejéról illetve a végéről
KÖZÉP
a szöveg egy szakaszát adó karakterek
Ezek tehát a hivatalos követelmény-rendszer függvény-csoportjainak feltételezett tagjai. Persze a feltételezés előtt átnéztem a közelmúlt vizsgafeladatit és a bennük szereplő függvények előfordulásait egy táblázatban (jegyzőkönyv) gyüjtöttem össze.
középszintű érettségi, Excel függvények, jegyzőkönyv
Tartalmaz néhány érdekességet a táblázat! Rögtön a lista elején, a matematikai függvények között, áll a kétargumentumos HATVÁNY függ­vény. Az első argumentumával meghatározott számot a második argumentumával deklarált hatványra emeli. Egyenértékű a hat­vá­nyo­zás aritmetikai művelettel. Például, kettő a harmadikon: 2^3. Ne ijedjünk meg, ha az AltGr+3 billentyűk lenyomását kö­ve­tő­en nem történik sem­mi! Majd a következő billentyű leütése után jelenik meg a kalap jel.
A statisztikai függvények között szereplő SORSZÁM a RANG.EGY függvény elődje! A 2007-es Ex­cel­ben a SORSZÁM függvényt a RANG.EGY és a RANG.ÁTL függvényekkel cserélték le, de a kompatibilitás fenntartása érdekében, a ké­sőb­bi változatok az eredeti függ­vényt is fel tud­ják dolgozni.
A szöveg-kezelő kategória egyetlen előfordulása (BAL) meglepő. Talán a feladatok összeállítói is érezték, a szövegekkel való ma­ni­pu­lá­lás profiknak való feladat.
Találunk egy kakukk-tojást is a lista végén. Az ÜRES függvényt, a szabályozásban felsorolt, egyetlen kategóriába sem tudjuk be­le­e­rő­sza­kol­ni, mert ő egy adattípus-ellenőrző függvény! Megvizsgálja, hogy az egyetlen argumentumával meghatározott cella üres-e.
A feladatok átvizsgálása közben többször is találkozhatunk két bonyolultabb megoldással. [1] Hármas elágazás kezelése két egy­más­ba ágyazott HA függvénnyel. =HA( feltétel1 ; művelet1 ; HA( feltétel2 ; müvelet2 ; művelet3 )). [2] Hivatkozással meghatározott cellában álló a­dat­tól, megadott relációval, eltérő tartalmú cellák megszámlálása. Magyarul, a DARABTELI függvény második argumentuma re­lá­ci­ó­ból és egy hivatkozásból áll: DARABTELI( tartomány ; ”reláció” & hivatkozás ). Például, =DARABTELI( A2:A100 ; ”>” & $B$2 ). Erről jut eszem­be, a lis­tá­ban egyetlen előfordulással árválkodó BAL függvény szintén egy DARABTELI függvény második argumentumában áll.
margitfalvi.arpad@gmail.com