PoverPivot fogalomtár

2018-03-16
A bővítmény elfogadhatatlan nyelvezetének alternatívájaként állítottam össze, ezt a fogalmilag helyes és következetes elnevezésrend­szert. Az általam alkotott kifejezések szócikkeiben, szögletes zárójelek között, feltüntettem a PowerPivot 2016-os változatának elne­ve­zését is. A verziószámot azért hangsúlyoztam, mert ahogy azt már a Microsoft más szoftvereinél is tapasztalhattuk, még a verziók nyelv­hasz­ná­la­ta sem azonos.
PowerPivot fogalomtár

adatbázis

[adatmodell] a PowerPivot ablakban létrehozott, kap­cso­la­tok­kal egyesített táblák halmaza

adatbázis mentése

a munkafüzet mentésekor automatikusan • a PowerPivot ab­lak bezárása nem okoz adatvesztést

adatbázis-táblázat

[táblázat, Excel táblázat] az adatbázis-kezelő műveletek el­vég­zé­sé­re op­ti­ma­lizált táblázat az Excelben • az aktuális táb­lá­zat át­a­la­kí­tá­sa adat­bázis-táblázattá: Beszúrás, Táb­lá­za­tok, Táb­lá­zat vagy Kez­dő­lap, Stílusok, Formázás táblázatként

adatbázis-táblázat csatolása

tábla készítés az aktuális adatbázis-táblázat alapján • ha az ak­tu­á­lis táblázat nem adatbázis-táblázat, akkor a bővítmény a tábla elkészítése előtt létrehozza az adatbázis-táblázatot is

adatkapcsolat

a tábla aktualizálását biztosító, névvel azonosított, dek­la­rá­ci­ó a tábla forrásáról

adatkapcsolat fájl

adatkapcsolatot tartalmazó, .odc kiterjesztésű állomány

adatkapcsolat varázsló

segédprogram, univerzális adatkapcsolat létrehozására

adatnézet

a táblák lap-füles megjelenítése

aktív kapcsolat

két tábla kapcsolatai közül az aktuálisan használt, egyetlen kap­cso­lat

argumentumlista

a függvény argumentumainak felsorolása szintaktikai sor­rend­ben

automatikus kapcsolat

felhasználói utasításra, de közreműködése nélkül létrehozott kapcsolat

automatikus összesítés

[mérték, implicit mérték] a PowerPivot kimutatás statisztikai me­ző­je

azonos felépítésű táblázatok

különböző sor-számú, de azonos nevű oszlopokat, azo­nos sor­rend­ben tartalmazó táblázatok

beillesztés

a bővítmény ablakában új tábla létrehozása, ha a vágólapon lé­vő adathalmaz XML-tábla

beillesztés cserével

az aktuális tábla rekordjainak lecserélése a vágólapon lévő so­rokkal

beillesztés hozzáfűzéssel

az aktuális tábla kiegészítése a vágólapon lévő sorokkal

bejegyzés

a rekord egy mezőjében álló adat

beolvasás vágólapról

tábla-készítés a Beillesztés paranccsal a vágólapon lévő XML-táblázatból

bontatlan statisztikai érték

a pivot tábla minden nem üres kategóriájában megjelenített, a tel­jes rekordhalmazra vonatkozó statisztikai érték

bővítmény

kiegészítő szoftver, amely speciális funkciókkal egészíti ki a gazda-programot

célértékes vizuális elemzés

egyéni összesítés értékeinek ikonkészletes feltételes for­má­zá­sa • a felhasználó által megadott ideális érték a célérték • azok a statisztikai értékek az optimálisak, amelyek leg­jobban meg­kö­ze­lí­tik, esetleg túl is szárnyalják a célértéket

csatolt tábla

az adatbázis-táblázat csatolása művelettel létrehozott, auto­matikusan frissülő tábla

dátum adattípus

[datetime] az egységes dátum és időpont-kezelés adat­tí­pu­sa • az importált dátumok a nulla óra nulla perc nulla má­sod­perc időponttal, az időpontok az ezer-nyolcszáz­ki­lenc­venki­lenc de­cem­ber harmincadikai dátummal kiegészítve jelennek meg a táblában • a bővítmény a történelmi dátumokat is fel­is­me­ri, az időszámításunk kezdetétől

dátumegységek

az időszak-kezelés naptári elemei: év, félév, negyedév, hó­nap, hét, az év napjai, a hónap napjai, a hét napjai

dátumegységek azonosítói

év index, félév index, félév név, negyedév index, negyedév név, hónap index, hónap név, hónap név rövidítve, hét index, év napjai index, hónap napjai index, hét napjai index, nap név, nap név rövidítve

DAX

a Data Analysis Expressions angol kifejezés rövidítése • a Pow­er­Piv­ot számított objektumaiban használható függ­vé­nyek és számítási eszközök összefoglaló neve

DAX adattípusok

szöveg, IGAZ/HAMIS, pénznem, egész szám, tizedes tört szám, dátum

DAX függvény

a DAX függvénye • a DAX szemantikai és szintaktikai le­í­rá­sa­i szerint működő függvény

DAX függvény eredménye

[skaláris érték, táblázat] egyetlen adat vagy virtuális tábla

DAX képlet eredménye

[skaláris érték] egyetlen adat • virtuális tábla nem lehet

DENSE módszer

a rangsor-kezelés fogalma • azonos számokat tartalmazó hal­maz elemeinek folytonos sorszámozása • az elemzett hal­maz­ban álló a­zo­nos számok rangsor-pozíciója is a­zo­nos • az a­zo­nos számokat követő szám rangsor-pozíciója az is­mét­lő­dő sorszámot követő sorszám lesz • három kilences sor­szám után a tízes sorszám következik

egy a többhöz kapcsolat

az összetartozó két tábla egyikének egy rekordjához a másik tábla több rekordja tartozhat • a PowerPivot más kapcsolat-típust nem ismer • grafikus megjelenítése: a kap­csolat vo­na­lá­nak két végpontja egy egyes és egy csillag (*) karakter

egy oldali kapcsoló mező

[keresési oszlop, elsődleges kulcs] a kapcsolat egy oldali táblájának kapcsoló mezője, amely nem tartalmaz üres be­jegy­zést és minden bejegyzése egyedi

egy oldali tábla

[keresési táblázat] a kapcsolat egy oldalán álló tábla • grafi­kus megjelenítése: egyes szám a kapcsolat vonalának vé­gén

egyéni nézet

[perspektíva] névvel azonosított, felhasználói lista a megjele­ní­tendő objektumokról • a lista elemei táblák, mezők és szá­mí­tott objektumok lehetnek

egyéni összesítés

[mérték, explicit mérték] a PowerPivot kimutatás ÉRTÉKEK területén álló, felhasználói képleten alapuló, statisztikai ob­jek­tum

egyesítő tábla

azonos felépítésű táblázatok sorait tartalmazó, vágólappal lét­rehozott gyűjtő-tábla

elágazások kezelése

számítási alternatívák közötti választás automatizálása • esz­közei a DAX-ban az IF és a SWITCH függvények

elemzett dátumegység

az időszak-kezelés fogalma • a pivot tábla sor- vagy oszlop te­rü­le­ten álló dátum-mezőnek az a tétele, amelyet egy adott sta­tisz­ti­kai érték pozíciójával meghatároz

Excel-PowerPivot objektumok megkülönböztetése

fogalom-párosokkal, Excel PowerPivot sorrendben • prog­ram-bővítmény • táblázat-tábla • oszlop-mező • sor-rekord • cella-be­jegy­zés

függőségi sor

a vizsgált elem a hierarchiában elfoglalt helyzetét leíró „út­vo­nal”, amelyet a hatalmi struktúra csúcsáról indulva be kell jár­nunk, hogy a vizsgált elemig eljussunk • az útvonal nem más, mint a struktúra érintett elemeinek felsorolása a vizs­gált e­lem­mel bezárólag • a függőségi sor elemeit függőleges vo­nal (|) karakter választja el

gazda-szolga viszony

két DAX függvény közötti szintaktikai kapcsolat • a képletben az egyik függvény csak a másik függvény meghatározott ar­gu­men­tu­má­ban állhat, önállóan vagy másik függvényben nem

gazda-függvény

függvény, amelynek meghatározott argumentumában csak sa­ját, önállóan vagy más függvényben nem alkalmazható, függ­vény szerepel

hierarchia

rétegekből álló hatalmi piramis • a rekordok kulcsával tárolt füg­gőségi struktúra

hierarchia-kezelés

függőségi struktúra tárolása és elemeinek illetve elemei tulaj­donságainak lekérdezése

hierarchikus mezőcsoport

egy tábla csoportosított mezői, amelyek általában azonos piv­ot tábla területen, általában meghatározott sorrendben állnak • a csoportot kapcsolatnézetben a felhasználó hozza létre • a csoportot névvel azonosítjuk • hierarchikus me­ző­cso­port a Pow­er­Piv­ot mezőlista része • elemei önállóan is elérhetők ma­rad­nak a mezőlistán

homogenizálás

a mezőbe kerülő adatok adattípus szerinti egységesítése • a homogenizálás konvertálással, csonkolással, he­lyet­te­sí­tés­sel és az adatok szelektálásával történik

homogenizáló mező

automatikus számított mező a vágólappal létrehozott táb­lá­ban • létrehozását a bővítmény ajánlja fel és a felhasználó uta­sí­tá­sá­ra jön létre • szöveg adattípusú mező adatait ho­mo­ge­ni­zál­ja arra az adattípusra, amelyre a mező legtöbb be­jegy­zé­se át­a­la­kít­ha­tó

időszak-kezelő függvények

[időbeliintelligencia-függvények] meghatározott dátum-tar­to­mány rekordjait feldolgozó függvény • a dátum-tartomány le­het dátumegység vagy határnapokkal meghatározott idő-in­ter­val­lum

ikonkészletes feltételes formázás

[fő teljesítmény mutató, Key Performance Indicator, KPI] e­gyé­ni összesítés értékeinek célértékes vagy közép-értékes vi­zu­á­lis elemzése

importálás

tábla létrehozása külső fájlból

importáló varázsló

[tábla importálása varázsló] az importálás meghatározott fá­zi­sa­i­ba történő beavatkozást biztosító segédprogram

inaktív kapcsolat

két tábla aktuálisan nem használt kapcsolata

ismétlődéseket nem tartalmazó rangsor-pozíciók

az azonos számok rangsorolása a halmazban elfoglalt po­zí­ciók alapján • az azonos számok közül az áll előbbre a rang­sorban, amelyik a halmazban is előrébb áll

kapcsolat

deklaráció két tábla összetartozásáról • két tábla közötti logi­kai viszony, amely a rekordok szintjén valósul meg • a dekla­rá­ció a kapcsoló mezőket tartalmazza • az összetartozó re­kor­dok visszakereshetőségét a két tábla kapcsoló mezőiben álló, azonos bejegyzések biztosítják • grafikus megjelenítése a két táblát összekötő vonal

kapcsolat automatikus létrehozása

felhasználói utasításra induló, de a felhasználó beavatkozást nem igénylő kapcsolat-készítés • az automatizmus a mező­ne­vek és mezőbejegyzések elemzésén alapul

kapcsolat importálása

mdb és accdb kiterjesztésű, Access adatbázis tábláinak im­por­tá­lásakor, az importált táblák közötti kapcsolatok auto­ma­tikus beolvasása

kapcsolat manuális létrehozása

adat- vagy kapcsolatnézetben felhasználói deklarációval lét­re­hozott kapcsolat • a deklaráció: a kapcsoló mezők meg­a­dá­sa

kapcsolat megszakadása

kapcsoló mező közvetett vagy közvetlen eltávolítása után be­kö­vet­ke­ző automatikus kapcsolat-törlés

kapcsolat-háló

a táblák és kapcsolataik grafikus megjelenítése

kapcsolatnézet

[diagram nézet] a kapcsolatok kezelésére optimalizált felü­let • a táblák és a kapcsolataik grafikus megjelenítése

kapcsoló mezők

a kapcsolat két mezője • a két tábla összetartozó rekordjai­nak kapcsoló mezőjében azonos bejegyzés áll

kapcsolótábla

a több a többhöz viszonyban álló táblák „között” álló tábla, a­mely­hez egy a többhöz kapcsolattal csatlakoznak a táblák

kattintásos névbevitel

adatnézetben a táblanév és a mezőnév beíratása a kép­let­be, a tábla fülére illetve a mező nevére kattintva

kezelőfelület nyelve

a bővítmény kezelő felületének nyelve az Excel nyelvétől füg­get­le­nül állítható • a szokásos beállítá­sok­kal azonos az Excel nyelvével

középérték

a középértékes vizuális elemzésben a felhasználó által meg­a­dott ideális érték • az egyéni összesítés értékeinek és a kö­zép­ér­ték abszolút különbségeinek kell a lehető legkiseb­bek­nek lenniük

középértékes vizuális elemzés

egyéni összesítés értékeinek ikonkészletes feltételes formá­zása • a felhasználó által megadott ideális érték a kö­zép­ér­ték • azok a statisztikai értékek az optimálisak, amelyek kü­lönb­ségé­nek abszolút értéke a középértéktől a legkisebbek

közvetett szűrő

a vizsgált mezővel egy táblában álló másik mező fel­dol­go­zan­dó vagy megjelenítendő értékeit meghatározó szelektáló ki­fe­je­zés

közvetlen szűrő

a vizsgált mező feldolgozandó vagy megjelenítendő értékeit meghatározó szelektáló kifejezés

kulcs mező

az adatbázis-kezelés terminológiájának fogalma: a rekordot egy­ér­telműen azonosító mező

logikai ÉS operátor

DAX kifejezések között álló két ampersand (&&) karakter

logikai VAGY operátor

DAX kifejezések között álló két vertical line ( || ) karakter

lokális adatkapcsolat

automatikusan létrehozott adatkapcsolat, amely csak a tar­tal­mazó munkafüzetben használható

mentor

a függőségi struktúrában a vizsgált elem közvetlen „fe­let­te­se”

mező

[oszlop] a tábla egy oszlopa

mezőbejegyzés

[cella] a rekord egy mezőjében álló adat

mezőhivatkozás értelmezése

[környezet] a mezőhivatkozás a képletben nem mindig a me­ző összes bejegyzéseit jelenti • számított mezőben, hi­vat­ko­zás a tartalmazó tábla egy mezőjére = a képletet tartalmazó rekord, hivatkozott mezőjében álló bejegyzés [sorkörnyezet] • össze­sí­tés képletében = a kimutatás szerkezete által meg­ha­tá­ro­zott rekordokban a hivatkozott mező bejegyzései [le­kér­de­zé­si kör­nye­zet] • hivatkozás szűrt tábla egyik mezőjére = az e­red­mé­nyül kapott rekordokban a hivatkozott mező be­jegy­zé­sei

mezők és táblák rejtése

[elrejtés az ügyféleszközök elől] egyes mezők és teljes táb­lák rejtése a PowerPivot ablakban és a mezőlistán

mezők rögzítése

adatnézetben, a képernyő-tartalom görgetésétől függetlenül, folyamatosan látható mezők megadása • a rögzített mezők a tábla többi mezőjét megelőzve a tábla bal oldalán állnak

mezőlista

[kimutatásmezők] az adatbázis elemzésére létrehozott pivot tábla segédablaka, az adatbázis objektumainak lajstromával és a pivot tábla sémájának területeivel

mezőnév

a mező karakteres azonosítója • képletekben, amikor sza­bály írja elő, a táblanévvel együtt [minősített név]

naptár-tábla

dátumtáblázat] meghatározott időszak összes nap­já­nak dá­tu­mait és dá­tum­egy­ségeinek azonosítóit tartalmazó tábla • az időszak-keze­lés kelléke

nem kapcsolódó rekordok

a több oldali táblában álló rekordok, amelyeknek nincs az egy oldali táblában kapcsolódó rekordjuk • kimutatásban a bő­vít­mény a nem kapcsolódó rekordokat, logikai egy­ség­ként, a töb­bi tétel alatt, „(üres)” címkével jeleníti meg

névkiegészítő

képletszerkesztés közben használható modul, a függvény- és objektumnevek bevitelére • listája automatikusan meg­je­le­nik a begépelt karakterekkel kezdődő függvény- és objek­tum­ne­vek­kel

numerikus mezők szokásos függvénye

a felhasználó által megadott statisztikai függvény, amelyet az adott mező automatikus összesítésekor a bővítménynek al­kal­maz­nia kell

oszlop homogenizálása

vágólapos táblakészítésnél a táblázat vágólapra helyezése előtt végrehajtott műveletsor • a felhasználó számított osz­lo­pok­kal cseréli le a vegyes adattípusú oszlopokat • a segéd­osz­lop képlete „átveszi” az egységesítendő oszlop több­ség­ben lé­vő adattípusának adatait, de az ettől eltérő adattípusú adatait üres karakterlánccal „törli”

összesítés

[mérték] a PowerPivot kimutatás ÉRTÉKEK területén álló sta­tisz­ti­ka­i objektumok: automatikus- és egyéni összesítés

pivot tábla sémája

a pivot tábla területeinek sematikus rajza

PowerPivot

COM-bővítmény, adatbázisok pivot táblás elemzésére

PowerPivot ablak

[kezelés] a bővítmény ablaka, amely tartalmazza az adat­bá­zist és a kezeléséhez szükséges eszközöket

PowerPivot betöltése

a bővítmény kezelő felületének megjelenítése az Excel prog­ram­ban • első alkalommal felhasználói utasításra: Fájl, Be­ál­lí­tá­sok, Bővítmények, Kezelés: COM-bővítmények, Ugrás… • további Excel indításkor automatikusan

PowerPivot engedélyezése

az automatikusan letiltott bővítmény felhasználói betöltése a bővítmények Letiltott elemek csoportjából

PowerPivot letiltása

a bővítmény eltávolítása az Excel programból • a felhasználó utasítására vagy esetenként automatikusan, az Excel prog­ram összeomlása után

PowerPivot munkafüzet

adatbázist tartalmazó munkafüzet

PowerPivot kimutatás

[jelentés] az adatbázis elemzésére létrehozott pivot tábla

rangsor

a számhalmaz elemeinek nagyság szerinti felsorolása • a rang­sor első eleme a halmaz legnagyobb, utol­só eleme a hal­maz legkisebb száma

rangsor-pozíció

egy szám, halmazának rangsorában elfoglalt helye, egy sor­számmal megadva • a halmaz legnagyobb száma az egyes sorszámú elem

rekord

[sor] a tábla egy sora

rekord kulcsa

egy meghatározott rekord kulcs mezőjében álló adat

rekordok automatikus rendezése

az importálással létrehozott táblák rekordjainak automatikus rendezése • a rendező mező kiválasztása az egyes mezők e­gye­di bejegyzéseinek vizsgálatán alapszik

rekordok rendezésének törlése

[rendezés kikapcsolása] a felhasználói rendezés előtti re­kord-sorrend visszaállítása

SKIP módszer

a rangsor-kezelés fogalma • azonos számok szakadozott sor­szá­mo­zá­sa • az azonos számok rangsor-pozíciója is a­zo­nos • az azonos számokat követő szám rangsor-po­zí­ci­ó­ja az is­mét­lő­dő sorszám darabszáma és a többször e­lő­for­du­ló rang­sor-pozíció összege • három kilences sorszám után a tizenkettes (9+3) sorszám következik

statisztikai mező

a pivot tábla ÉRTÉKEK területén álló mező

számított mező

névvel azonosított, felhasználói képleten alapuló, objektum a táblában • egy DAX kifejezés, amelyet a bő­vít­mény min­den egyes rekordban kiértékel a rekord saját a­da­ta­i­val

számított objektum

DAX képleten alapuló objektum • a táblába: számí-tott mező • a PowerPivot kimutatásban: automa-tikus és egyéni össze­sí­tés

szelektív importálás

oszlopok és sorok kizárása a műveletből

szolga-függvény

függvény, amely csak egy meghatározott függvény, meg­ha­tá­ro­zott argumentumában állhat

tábla

[táblázat] az adatbázis adattároló egysége

tábla frissítése

a tábla adatainak lecserélése az aktuális adatokkal

teljes mezőnév

[minősített név] a mezőnév a tartalmazó tábla nevével • for­má­ja: ’táblanév’[mezőnév]

tételek egyedi sorrendje

[rendezés más mező alapján] a PowerPivot kimutatás sor vagy oszlop területen álló mező tételeinek sorrendjét egy má­sik, a felhasználó által megadott, mező tételeinek sor­rend­je ha­tá­roz­za meg

tiltott karakterek

felhasználói névben nem engedélyezett karakterek • pont, vessző, kettőspont, pontosvessző • aposztrófok, idézőjel • per­jel, függőleges vonal, fordított perjel • felkiáltójel, kérdőjel • és jel, százalékjel, dollárjel • plusz jel, csillag • relációs jelek • zárójelek

több a többhöz kapcsolat

két tábla logikai viszonyát leíró fogalom • két tábla tet­sző­le­ges rekordja a másik tábla több rekordjával tartozhat össze • a több a többhöz kapcsolatban álló táblák között nincs kap­cso­lat • mindkét tábla egy harmadik táblához kapcsolódik egy a több­höz kapcsolattal

több oldali kapcsoló mező

[külső kulcs] a kapcsolat több oldali táblájának kapcsoló me­zője

több oldali tábla

a kapcsolat több oldalán álló tábla • grafikus megjelenítése: csil­lag (*) karakter a kapcsolat vonalának végén

univerzális adatkapcsolat

.odc kiterjesztésű fájlba mentett adatkapcsolat, amely tet­sző­leges munkafüzetben felhasználható

üres bejegyzés

[üres adat] üres mező egy meghatározott rekordban

verziók

PowerPivot 2010: a 2010-es Excelhez készült, de önállóan telepíthető PowerPivot változatok • PowerPivot 2013 és 2016: a 2013-as és a 2016-os Excelhez készült és azok install programjába integrált PowerPivot változatok

verziók kompatibilitása

a 2010-es verziókban készült PowerPivot munkafüzetek csak automatikus átalakítás után nyithatók meg a 2013-as vagy a 2016-os verziókban

villámnézet

a táblába kerülő adatok előnézete, a tábla forrásának meg­ha­tá­rozott számú sora

virtuális tábla

adatstruktúra a számítógép operatív tárjában, amely egy DAX függvény kiértékelésének eredményeként jött létre • nem meg­je­le­níthető tábla

vizsgált dátumegység

vagy vizsgált időszak • az időszak-kezelő függvény által fel­dolgozott dátumegység vagy időszak

margitfalvi.arpad@gmail.com